INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRÁVCA A ÚČEL SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje spracováva právnícká osoba Šťastný domov, s.r.o,
IČO: 47559047, DIČ: 2023983863, so sídlom Jenisejská 18, 040 12
Košice, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel s.r.o., vložka
34631/V, zastúpená konateľkou: Ing. Soňa Kovačevičová, kontaktné
údaje: sona.kovacevicova@re-max.sk, ktorá je partnerkou predaja
spoločnosti FitBrain, s.r.o., IČO: 47426365, DIČ: 2023908546, so sídlom
Gaštanová 4, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice
I, oddiel s.r.o., Vložka č. 33762/V, ktorá prevádzkuje obchodnú značku
REMAX/ Aston za účelom vybavenia vášho dopytu po predaji, kúpe či
prenájme nehnuteľnosti.

Osobné údaje budem spracovávať za účelom priameho marketingu,
vrátane zasielania obchodných správ elektronickými prostriedkami (e-
mail, sms) týkajúcich sa ponuky obchodných služieb.

PRÁVNY ZÁKLAD

Osobné údaje budem spracovávať na základe vašej žiadosti uvedenej
v on-line formulári ako nevyhnutné opatrenie pred prípadným uzavretím
zmluvy. Osobné údaje budem ďalej spracovávať pre účely priameho
marketingu na základe oprávneného záujmu správcu, pokiaľ nevznesiete
námietku proti spracovávaniu.

Ďalšie subjekty siete RE/MAX a hypotekárny poradca môžu spracovávať
vaše elektronické kontaktné údaje (e-mail, telefónne alebo mobilné číslo)
tiež na základe súhlasu (pokiaľ bude udelený), ktorý môže byť
kedykoľvek odvolaný listom, e-mailom, alebo telefonicky. Odvolaním
súhlasu nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania.
Poskytnutie osobných údajov je plne dobrovoľné. Vyznačené osobné
údaje sú však nevyhnutné na vybavenie vášho dopytu.
Doba uchovávania
Pokiaľ odmietnete zasielanie akýchkoľvek obchodných spáv, osobné
údaje vymažem.

Inak budú osobné údaje spracovávané po dobu neurčitú, pokiaľ
nevznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu
alebo neodvoláte váš súhlas so zasielaním obchodných správ.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Máte právo na prístup k osobným údajom a právo na ich prenos k inému
správcovi. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov alebo ich
vymazanie (pokiaľ uplynie účel ich spracovania, bude vznesená
námietka proti spracovaniu, alebo odvolaný váš súhlas), poprípade na
obmedzenie spracovania.

Proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
môžete kedykoľvek vzniesť námietku a osobné údaje budú vymazané.
Všetky svoje žiadosti podávajte prostredníctvom vyššie uvedených
kontaktných údajov.

Ďalej máte právo kedykoľvek sa obrátiť so svojim podnetom alebo
sťažnosťou na príslušný dozorný orgán, ktorý má na starosti ochranu
osobných údajov.